top of page

FISCALITAT

"Amb els nostres consells, l’ajudarem a augmentar els ingressos i disminuir els costos del seu negoci."

FISCALITAT

L'ajudem en tots els tràmits amb el departament de tributs i fronteres, i amb la realització i presentació de les diferents declaracions i/o autoliquidacions

DEPARTAMENT DE TRIBUTS I FRONTERES:

“El sistema tributari de Principat d’Andorra ha anat evolucionant d’acord amb l’activitat i l’estructura econòmica del país, i s’han anat ampliant les bases de tributació per tal de distribuir de forma més òptima el pes de la càrrega fiscal, per passar d’un sistema impositiu quasi únicament indirecte a disposar també d’una imposició directa homologable en l’àmbit internacional.”

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

Tipus del 10%. Mínim exempt de 1 a 24.000 euros i 5% de 24.001 a 40.000 euros

IMPOST DE SOCIETAT

Tipus del 10%

IMPOST GENERAL INDIRECTE

Tipus superreduït 0%

Tipus reduït 1%

Tipus especial 2,5%

Tipus general 4,5%

Tipus incrementat 9,5% (serveis bancaris i financers)

IMPOST SOBRE LA RENDA DELS NO RESIDENTS FISCALS

L'import de l'impost a pagar en general és un 10 % de l'import de la factura pagada. Si es tracta de rendes pagades en concepte de cànons l'impost és d'un 5 % de la factura pagada i per les reassegurances un 1,5 %. Tractant-se de lloguers d'immobles, s'aplica una reducció d'un 20% sobre l'import rebut.

IMPOSTOS COMUNALS

Impost del foc i lloc

Impost sobre la propietat immobiliària

Impost sobre els rendiments arrendataris

Impost sobre la construcció

Impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals

ALTRES IMPOSTOS

Impost sobre les transmissions patrimonials (ITP)

Plusvàlua

Impostos especials

Fiscalitat dels rendiments de l’estalvi

Impost sobre activitats de jocs d’atzar

Assessorament fiscal per la vostra empresa

bottom of page